Cojones Coffee

Algemene voorwaarden

DEFINITIE      

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Coffee Cojones:

Coffee Cojones VOF gevestigd op de arnhemsestraatweg 39 6881 ND Arnhem Nederland

Klant:

Diegene die online op www.coffeecojones.nl een Eenmalige Bestelling plaatst of een Abonnement afsluit.

Eenmalige Bestelling:

De door de Klant, middels het online bestelformulier op www.coffeecojones.nl, opgegeven bestelling voor de eenmalige levering en betaling van de door Coffee Cojones aangeboden produkten en of diensten. De bestelling wordt door Coffee Cojones uitsluitend geaccepteerd als het alle gegevens op het online bestelformulier correct en volledig zijn ingevuld.

Abonnement:

De door de Klant, middels het online bestelformulier op www.coffeecojones.nl, opgegeven bestelling voor de repeterende levering en betaling van de door Coffee Cojones aangeboden produkten en of diensten. De bestelling wordt door Coffee Cojones uitsluitend geaccepteerd als het alle gegevens op het online bestelformulier correct en volledig zijn ingevuld.

Overeenkomst:

Tussen Coffee Cojones en Klant komt een koopovereenkomst, hierna te noemen Overeenkomst, tot stand op het moment dat Klant een Eenmalige Bestelling of Abonnement accepteert en betaald. 

TOEPASSELIJKHEID

Op alle Overeenkomsten/Eenmalige Bestellingen/Abonnementen zijn uitsluitend en alleen deze algemene voorwaarden van toepassing.  Klant accepteert deze algemene voorwaarden op alle Overeenkomsten/Bestellingen/Abonnementen met Coffee Cojones. De algemene voorwaarden zijn en allen tijden inzichtelijk en beschikbaar op www.coffeecojones.nl.

PRIJS

Coffee Cojones behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten en diensten te wijzigen tijdens de looptijd van het Abonnement. De prijswijziging zal uiterlijk 14 dagen van te voren door Coffee Cojones aan de Klant worden gecommuniceerd. Klant kan het abonnement binnen 10 dagen opzeggen zonder dat de klant enige vergoeding is verschuldigd.

 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

BETALING

Klant kan uitsluitend gebruik maken van de door Coffee Cojones aangeboden online betalingsmogelijkheden. Andere manieren van betalen worden niet geaccepteerd

Bij de eerste betaling van een Abonnement met iDeal, geeft de klant Coffee Cojones toestemming om vervolg betalingen binnen het Abonnement, te incasseren van het betreffende rekeningnummer. Het incasseren van een vervolgbetaling voor een periodieke levering vindt plaats voor de daadwerkelijke levering.

Bij stornering van de afgeschreven bedragen of indien incassering niet mogelijk is zal de betreffende levering worden stopgezet.

Bij stornering na de levering is Coffee Cojones gerechtigd het abonnement eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht om achterstallige betalingen en de daarbij behorende incasso kosten op Klant te verhalen.

Alle directe communicatie over betalingen, leveringen zullen uitsluitend geschieden via email.

Bij prijswijzigingen gedurende de looptijd van een Abonnement, behoudt Coffee Cojones het recht op automatische incasso van de, op basis van de doorgevoerde prijswijziging, aangepaste bedragen.

BEËINDIGING abonnement

De Klant kan het abonnement op ieder moment opzeggen. Een opzegging wordt direct verwerkt indien er  nog geen incasso heeft plaatsgevonden voor een volgende levering.

Indien er een incasso heeft plaatsgevonden waarvan de levering nog niet is geweest, zal deze levering alsnog worden uitgevoerd. De opzegging wordt na deze levering direct verwerkt.

Het geïncasseerde bedrag van de nog niet uitgevoerde levering kan niet worden teruggevorderd en de daaraan gekoppelde levering niet worden stopgezet.

LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING

Wij bezorgen overal in de Benelux.

Levering zal plaatsvinden op het bij de bestelling opgegeven adres. Een eventuele door de klant aangegeven wijziging van het lever adres gaat direct in als er nog geen volgende levering klaar staat. Is dit wel het geval, dan gaat wijziging in na deze levering.

De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant

Bezorging kan alleen op de door Coffee Cojones aangegeven dagen.

Geschiedt op kosten van Coffee Cojones op het bij de bestelling opgegeven adres.

Voor het afleveren van de bestelling dient de brievenbus op het afleveradres minimaal 23,5 cm breed en 3,5cm hoog te zijn. Indien pakket van de bestelling niet in de brievenbus past, wordt deze bij de buren afgegeven. Lukt ook de bezorging bij de buren niet, dan wordt het pakket afgeven bij het dichtstbijzijnde afhaal punt. Klant wordt hiervan op de hoogte gebracht middels een kaartje van de bezorger waarop is aangegeven bij welke buren of afhaalpunt het pakket bezorgd is.

HERROEPING EN RETOUR BELEID

Klant kan de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen na de dag van het tot stand komen van de Overeenkomst, eenzijdig ontbinden.

Indien er op het moment van ontbinding reeds een levering heeft plaatsgevonden zal Klant deze in niet gebruikte en originele staat retourneren.

Een levering kan worden geretourneerd naar:

Coffee Cojones
Ampèrestraat 19C
1976 BG IJmuiden
Nederland

Het reeds door Klant betaalde bedrag zal door Coffee Cojones, binnen 30 dagen nadat de de retour levering door Coffee Cojones is ontvangen, worden teruggestort op de rekening van waaruit de betaling heeft plaatsgevonden.

GEGEVENSBESCHERMING

De door de klant aan Coffee Cojones verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om het Abonnement of de Bestelling uit te voeren, eea volgens de eisen die bepaald zijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Coffee Cojones garandeerd dat haar produkten geschikt zijn voor het doel waarvoor ze door Coffee Cojones worden aangeboden,  en garandeert dat de produkten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen die gelden voor dat gebruiksdoel.

WIJZIGINGEN

Coffee Cojones behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

ONTBINDING

Coffee Cojones behoudt zicht het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Klant zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst niet nakomt. Eventuele schade, kosten en achterstallige betalingen kunnen dan ten allen tijde op Klant worden verhaald.

Aanbieding of proefabonnement

Per bestel adres kan er één proefabonnement of aanbieding worden besteld worden.

TOEPASSELIJK RECHT

Op alle Overeenkomsten tussen Coffee Cojones en Klant is het Nederlands recht van toepassing.